Stadgar för Östergötlands Spelmansförbund§ 1 - Förbundets ändamål och uppgift

Östergötlands Spelmansförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av folklig tonkonst och har till ändamål att främja folkmusiken - särskilt den egna regionens - samt på olika sätt bistå dess utövare.
I arbetet för detta ändamål skall de vägledande riktlinjerna för förbundets strävan vara:
•        att hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde,
•        att vidmakthålla dess folkliga tradition, levandegöra dess musikaliska särart samt tillvarata den fortlöpande traditionella förnyelsen,
•        att dokumentera spelmän och sångare samt samla östgötskt folkmusikaliskt material,
•        att via spelmansstämmor och andra media låta utövare och publik mötas samt
•        att medelst utgåvor och utbildningar sprida kunskap om vårt regional kulturarv. Därigenom intressera nya generationer av utövare.

Förbundet skall i sin verksamhet eftersträva goda och breda kontakter med organisationer och utövare från andra traditionsområden och andra kultursektorer.

§ 2 - Medlemskap
Medlemskap i förbundet söks hos och beviljas av styrelsen.
Till hedersmedlem kan styrelsen utse person, som på ett förtjänstfullt sätt under lång tid, stött förbundets verksamhet.
Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet.

§ 3 - Styrelsens funktionärer
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av fem personer: Ordförande och ledamöter.
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs med ett års förskjutning. Styrelsen konstituerar sig självt vid sitt första sammanträde efter årsmötet.
Årligen väljs minst två suppleanter för ordinarie styrelseledamöter. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten.
Styrelsen utser inom eller utom sig spelledare, med uppgift att leda allspelet och svara för olika musikfrågor, samt arkivarie.

§ 4 - Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Begär minst tre ledamöter styrelsesammanträde, skall ordföranden kalla till sådant.
Vid förfall för ordföranden, väljs ordförande för tillfället.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamot eller suppleant, som ej kan infinna sig till sammanträde, skall omedelbart efter att kallelsen mottagits till ordföranden anmäla sitt förhinder.
Förbundets namn tecknas av den eller de som styrelsen utser.
Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller tidigare av de ledamöter som därtill utses.

§ 5 - Verksamhetsår och redovisning
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet årligen två revisorer jämte en suppleant för dem.
Förbundets räkenskaper avslutas för kalenderår och bör vara färdiga för granskning påföljande 1 februari. Revisorerna bör ha avslutat sin granskning före den 1 mars för att till årsmötet kunna avge sitt yttrande beträffande ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 - Sammanträden
Årsmöte hålls under första halvåret. Plats och tidpunkt bestäms av styrelsen.
Till extra förbundssammanträde kallas skriftligen samtliga medlemmar när styrelsen finner detta nödvändigt eller om minst 1/10 av förbundets medlemmar anhåller därom.
Personlig kallelse till årsmöte och övriga förbundssammanträden skall delges senast fjorton dagar före mötet.

§ 7 - Dagordning vid årsmöte
Vid årsmötet skall förekomma:
1.        Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.        Val av två justeringsmän, och tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
4.        Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
5.        Fråga om ansvarsfrihet.
6.        Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
7.        Val av två revisorer och en suppleant för dessa.
8.        Val av valberedningskommitté för nästa årsmöte.
9.        Styrelsens framställningar.
10.        Andra ärenden som före den 1:a feb, skriftligen inkommit till styrelsen.

§ 8 - Ändring av stadgar
Förslag till ändringar av förbundets stadgar skall skriftligen avlämnas till styrelsen, som har att med eget yttrande avlämna förslaget till ordinarie årssammanträdet.
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med minst 4/5 majoritet.

§ 9 - Förbundets upplösning
Upplösning av förbundet, samt beslut om förbundets tillgångar, kan endast beslutas av två på varandra följande förbundssammanträden där frågan tillstyrkts med minst 4/5 majoritet.